Cornelia Ilie

 

Cornelia Ilie je profesorica lingvistike i retorike na Akademiji Strömstad u Švedskoj i gostujuća profesorica na Helenskom američkom sveučilištu u Ateni, Grčka. Prije toga je predavala i na Sveučilištu Örebro i Sveučilištu Malmö u Švedskoj. Bila je znanstvena novakinja na Sveučilištu Lancaster u Velikoj Britaniji i znanstvena novakinja na Berkeley-u, SAD , a također je bila gostujuća profesorica na sveučilištima u Austriji, Finskoj, Grčkoj, Italiji, Rumunjskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Osnivačica je i predsjednica ESTIDIA-e (Europskog društva za transkulturni i interdisciplinarni dijalog), članica Uprave IPrA-e (International Pragmatics Association) i članica Referentne skupine stručnjaka (Visokog obrazovanja i obrazovanja za sve)  IAU-a ( Međunarodnog udruženja Sveučilišta).

Njezini istraživački interesi su interdisciplinarni i obuhvaćaju međunarodne timove. Prof. Ilie je objavila mnogobrojne radove na temu institucionalne pragmatike i diskursne prakse (s posebnim osvrtom na politički, medijski i akademski diskurs), interkulturalne retorike i argumentacije. Uz brojna poglavlja u knjigama, recenzirane časopise i članke iz enciklopedije, njezine nedavne publikacije uključuju sljedeće knjige: The Use of English in Institutional and Business Settings: An Intercultural Perspective (Peter Lang, 2007); European Parliaments under Scrutiny: Discourse Strategies and Interaction Practices (John Benjamins, 2010); Evolving genres in web-mediated communication (Peter Lang, 2012); International Encyclopedia of Language and Social Interaction (Wiley-Blackwell, 2015); Parliaments and Parliamentarism: A Comparative History of Disputes about a European concept (Berghahn Books, 2016); Argumentation across communities of practice: MultiDisciplinary Perspectives (John Benjamins 2017); Challenging Leadership Stereotypes through Discourse: Power, Management and Gender (Springer 2017); Pragmatics and Its Interfaces (John Benjamins, 2018).

Keith Lloyd

Keith Lloyd je profesor engleskog na Sveučilištu Kent u Starku, SAD. Održao je predavanja širom svijeta o komparativnoj retorici, indijskoj retorici, feminističkoj argumentaciji i teoriji argumentacije te njihovim dodirnim točkama. Objavio je u časopisima Rhetoric Review, Rhetorica, Rhetoric Society Quarterly (RSQ), College English Association (CEA) Forum, Journal of Advanced Composition (JAC), Intertexts, and Foreign Language and Literature Studies. Također, objavljivao je u seriji knjiga Advances in the History of Rhetoric, kao i poglavlja u uređenim zbirkama. Recenzirao je za Rhetoricu, Rhetoric Review, The Quarterly Journal of Speech, i the Howard Journal of Communication. Zanima ga razvoj korisnih retoričkih modela, pisanja i komunikacije temeljenih na globalnim modelima i metodama osjetljivim na prihvaćanje roda i kulturne raznolikosti.

 

Damir Horga

Professor emeritus Damir Horga  je predavao na studiju fonetike kolegije Artikulacijska fonetika, Opća fonetika, Učenje stranog jezika, Neurofonetika, Fonetska transkripcija i Mjerenje govornih sposobnosti. Fonetske kolegije predavao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na poslijediplomskim studijima lingvistike, glotodidaktike i fonijatrije. Vodio je seminare o AVGS metodi u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovao kao predavač na Govorničkoj školi Ivo Škarić. Autor je znanstvenih knjiga Obrada fonetskih obavijesti i Artikulacijska fonetika (potonja u koautorstvu s M. Likerom), stotinjak znanstvenih radova i većeg broj stručnih radova. Autor je i obrazovnih emisija Radio Zagreba. Član je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija (HFD, HDPL, IPA, ISPh, Komisija za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika) . Od 1987. do 1989. predsjednik Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, od  1994. do 2002. predsjednik Odjela za fonetiku HFD-a. Član je uredništva časopisa “Govor” i “Strani jezici”. Godine 2009. dobio Povelju Filozofskog fakulteta, a 2016. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za znanstvenu knjigu.