Ivo Škarić rođen je 1933. godine u Postirima na Braču. Klasičnu gimnaziju završio je 1953. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1958. studijsku grupu hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti te francuski jezik. Za asistenta u Zavodu za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu primljen je 1960. godine. Doktorirao je s disertacijom “Povezanost emisije i percepcije u govoru” 1965. Iste je godine izabran za docenta, a 1980. za redovnog profesora. Školske godine 1972/73. bio je na studijskom boravku u Parizu. Godine 1990. izabran je za člana suradnika HAZU. 1992. dobio je državnu nagradu “Bartol Kašić” za istaknuto znanstveno djelo u toj godini. 2002. godine izabran je za predsjednika Hrvatskoga filološkoga društva.

Ivo Škarić bio je voditelj mnogih znanstvenih projekata, inicijator i glavni organizator znanstvenog skupa “Istraživanja govora” (Zagreb, 1985 – Govorne komunikacije, 1995 – Govor elektroničkih medija). Glavni je urednik časopisa Govor, član uredništva časopisa Jezik, član uredništva časopisa Medijska istraživanja. Član je suradnik HAZU, Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, inicijator osnutka i prvi predsjednik Sekcije (Odjela) za fonetiku pri HFD-u, Društva logopeda Hrvatske, član International Phonetic Association i dr. Sada je šef Katedre za teorijsku fonetiku u Odsjeku za fonetiku. Predaje ili je predavao na diplomskim studijima fonetike, lingvistike, informatologije, kazališne akademije, defektologije i novinarstva. Predavao je ili predaje na postdiplomskim studijima fonetike, lingvistike, logopedije, surdopedagogije, komunikologije, stomatologije i ekonomije. Predavao je ili predaje kolegije: Mehanička fonetika, Eksperimentalna fonetika, Teorijska fonetika, Opća fonetika, Količinski vid obavijesti, Teorija informacije i komunikacije, Metodologija znanstvenog rada, Struktura jezika i patologija govora i sluha, Scenski govor, Psihoakustika, Suvremeno govorništvo(s Praktikumom), Kultura govora. Školske godine 1989/90. predavao je na slavistici u Lundu (Švedska) i na visokoj pedagoškoj školi u Malmo-u (Švedska).

Počevši od 1965. godine održao je brojne tečajeve za govornike radija i televizije te sudjelovao u brojnim audicijama za prihvat novih djelatnika u tim medijima. Jedan je od inicijatora (uz J. Nikić) organiziranja posebne Službe za jezik i govor (od 1991.) pri HTV-u. Autor je programa i organizator osmodnevnih govorničkih škola za darovite srednjoškolce. Autor je i voditelj brojnih tečajeva iz govorništva za gospodarstvenike i za ostalo građanstvo (HGK, INA, PLIVA, ZB, i dr.). Vodio je nekoliko tečajeva za recitatorske voditelje i recitatore (Grožnjan, Komiža, Grubišno polje, Pakrac, Zagreb). Prof. dr. sc. Ivo Škarić do sada je objavio 150-ak znanstvenih i stručnih radova, 4 knjige te bio priređivač i koautor jedne knjige i dviju znanstvenih studija, kako na području fundamentalne fonetske znanosti, tako i u područjima primijenjene fonetike: ortoepije, rehabilitacije slušanja i govora i retorike.

Važnija djela:

  1. U potrazi za izgubljenim govorom. Liber – Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  2. Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje (priređivač i autor nekoliko poglavlja). Mladost, Zagreb, 1988.
  3. Fonetika hrvatskoga književnog jezika u: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: Nacrt za gramatiku, HAZU -Globus, Zagreb, 1992.
  4. Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.