PRODULJENJE ROKA ZA SLANJE SAŽETKA

Rok za slanje sažetaka je produljen do 15. siječnja 2020. godine. Rok za ranu prijavu za sudjelovanje je 15. veljače te bi do tada trebalo poslati povratne podatke o izlaganju i uplatiti kotizaciju.

Ivo Škarić rođen je 1933. godine u Postirima na Braču. Klasičnu gimnaziju završio je 1953. u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1958. studijsku grupu hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti te francuski jezik. Za asistenta u Zavodu za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu primljen je 1960. godine. Doktorirao je s disertacijom “Povezanost emisije i percepcije u govoru” 1965. Iste je godine izabran za docenta, a 1980. za redovnog profesora. Školske godine 1972/73. bio je na studijskom boravku u Parizu. Godine 1990. izabran je za člana suradnika HAZU. 1992. dobio je državnu nagradu “Bartol Kašić” za istaknuto znanstveno djelo u toj godini. 2002. godine izabran je za predsjednika Hrvatskoga filološkoga društva.

Ivo Škarić bio je voditelj mnogih znanstvenih projekata, inicijator i glavni organizator znanstvenog skupa “Istraživanja govora” (Zagreb, 1985 – Govorne komunikacije, 1995 – Govor elektroničkih medija). Glavni je urednik časopisa Govor, član uredništva časopisa Jezik, član uredništva časopisa Medijska istraživanja. Član je suradnik HAZU, Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva, inicijator osnutka i prvi predsjednik Sekcije (Odjela) za fonetiku pri HFD-u, Društva logopeda Hrvatske, član International Phonetic Association i dr. Sada je šef Katedre za teorijsku fonetiku u Odsjeku za fonetiku. Predaje ili je predavao na diplomskim studijima fonetike, lingvistike, informatologije, kazališne akademije, defektologije i novinarstva. Predavao je ili predaje na postdiplomskim studijima fonetike, lingvistike, logopedije, surdopedagogije, komunikologije, stomatologije i ekonomije. Predavao je ili predaje kolegije: Mehanička fonetika, Eksperimentalna fonetika, Teorijska fonetika, Opća fonetika, Količinski vid obavijesti, Teorija informacije i komunikacije, Metodologija znanstvenog rada, Struktura jezika i patologija govora i sluha, Scenski govor, Psihoakustika, Suvremeno govorništvo(s Praktikumom), Kultura govora. Školske godine 1989/90. predavao je na slavistici u Lundu (Švedska) i na visokoj pedagoškoj školi u Malmo-u (Švedska).

Počevši od 1965. godine održao je brojne tečajeve za govornike radija i televizije te sudjelovao u brojnim audicijama za prihvat novih djelatnika u tim medijima. Jedan je od inicijatora (uz J. Nikić) organiziranja posebne Službe za jezik i govor (od 1991.) pri HTV-u. Autor je programa i organizator osmodnevnih govorničkih škola za darovite srednjoškolce. Autor je i voditelj brojnih tečajeva iz govorništva za gospodarstvenike i za ostalo građanstvo (HGK, INA, PLIVA, ZB, i dr.). Vodio je nekoliko tečajeva za recitatorske voditelje i recitatore (Grožnjan, Komiža, Grubišno polje, Pakrac, Zagreb). Prof. dr. sc. Ivo Škarić do sada je objavio 150-ak znanstvenih i stručnih radova, 4 knjige te bio priređivač i koautor jedne knjige i dviju znanstvenih studija, kako na području fundamentalne fonetske znanosti, tako i u područjima primijenjene fonetike: ortoepije, rehabilitacije slušanja i govora i retorike.

Važnija djela:

  1. U potrazi za izgubljenim govorom. Liber – Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  2. Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje (priređivač i autor nekoliko poglavlja). Mladost, Zagreb, 1988.
  3. Fonetika hrvatskoga književnog jezika u: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: Nacrt za gramatiku, HAZU -Globus, Zagreb, 1992.
  4. Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.